info@kinderlogopediedebetuwe.nl Ma, Wo, Vrij 8.00 - 17:00

Beleid

Disclaimer en cookies

Deze website is eigendom van Kinderlogopedie De Betuwe. De informatie op deze site bevat uitsluitend algemene informatie. Op deze website en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.
Kinderlogopedie De Betuwe is geregistreerd onder nummer 76994104 bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast is de onderneming geregistreerd in het AGB-register onder nummer 05091122.

 

Links naar andere sites

Op onze websites treft u soms hyperlinks aan naar andere websites of bronnen op het internet. Kinderlogopedie De Betuwe heeft deze informatie niet gecontroleerd op juistheid en is niet verantwoordelijk voor deze informatie.

 

E-mail disclaimer

De informatie die is opgenomen in e-mails van Kinderlogopedie De Betuwe kan vertrouwelijk zijn en privacygevoelige informatie bevatten. De e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u onterecht een e-mail ontvangt, vragen wij u om de inhoud niet te lezen maar te verwijderen en ons direct te informeren.

Cookies

Kinderlogopedie De Betuwe maakt gebruikt van cookies en vergelijkbare technieken om het gebruik van de website analyseren en om de inhoud van de site af te stemmen op uw voorkeuren. Een cookie is een klein tekstbestand met informatie erop. Die informatie gaat over uw gedrag op de website. Bijvoorbeeld welke pagina's u hebt bekeken en welke gegevens u hebt ingevuld. Wij kunnen deze informatie gebruiken als u de site opnieuw bezoekt.

Wij plaatsen alleen functionele cookies en analytische cookies die geen of weinig inbruik maken op de privacy. Hiervoor is geen toestemming vereist. Wij plaatsen deze cookies voor het goed functioneren van de site en het uitvoeren van metingen. Dit gebeurt anoniem. We onderscheiden de volgende cookies:

 • Functionele cookies zijn nodig om de website goed te laten werken. Deze cookies hebben weinig impact op je privacy en worden anoniem gebruikt.
 • Analytische cookies: Met analytische cookies kunnen we het anoniem het websitebezoek meten (aantal bezoekers en naar welke informatie bezoekers zoeken). Zo weten welke delen van de site populair zijn en hoe we onze website kunnen verbeteren. Voor het meten van het website bezoek gebruiken we Google Analytics. Cookies toegevoegd door Google Analytics zijn onderdeel van het privacyverklaring van Google Analytics.
Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

Zorgverlener De eenmanszaak Kinderlogopedie De Betuwe, gevestigd aan de Lingedijk 58, 4002 XL te TIEL, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76994104, gedreven voor rekening en risico van/rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw D.M. van der Slot.
Logopedist De behandelend logopedist die is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en werkzaam bij de logopediepraktijk.
Cliënt De natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder. Vertegenwoordiger: de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt of, indien er geen wettelijke vertegenwoordiger is, de natuurlijke persoon die door de cliënt persoonlijk is gemachtigd in zijn plaats op te treden.
Zorg verzekeraar De verzekeringsmaatschappij waar de cliënt een zorgverzekering heeft afgesloten.
Website De website van de zorgverlener: kinderlogopediedebetuwe.nl
Praktijkmap Een ordner of vergelijkbare map, waarin informatie is opgenomen over de zorgverlener, is beschikbaar in de wachtkamer en/of behandelruimte van de zorgverlener.Artikel 2 Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen zorgverlener en cliënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende overeenkomsten, behandelovereenkomsten en dienstverlening aan de cliënt.
 3. De gedrags- en beroepsregels van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) maken deel uit van de overeenkomst. De cliënt is ervan op de hoogte dat de behandelaar de door het NVLF opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.
 4. Wanneer u een dienst bij ons afneemt, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en onze privacyverklaring.
 5. Alle cliënten kunnen deze algemene voorwaarden op de website, en in de praktijkmap van de zorgverlener te raadplegen.
 6. De zorgverlener is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

 

Artikel 3 Behandelovereenkomst
 1. De behandelaar zal met een cliënt, die de wens te kennen heeft gegeven een hulp en/of advies te willen ontvangen op het gebied van de gezondheidszorg, een daarop gerichte behandelovereenkomst aangaan.
 2. Kan de behandelaar deze in lid a bedoelde behandelovereenkomst niet aangaan dan zal hij/zij de cliënt de reden uiteenzetten en de cliënt adviseren bij het vinden van andere passende zorg.
 3. De behandelovereenkomst maakt deel uit de onderlinge afspraken die tijdens de behandelrelatie worden gemaakt alsmede deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 Verhindering
 1. Als de cliënt voor een bepaalde afspraak verhinderd is, dan dient de cliënt dat tenminste 24 werkuren van tevoren te melden. In dit geval zien wij de afmelding als tijdig. Doet hij/zij dit niet dan zal de zorgverlener kosten van verzuim in rekening brengen, zie ook lid 7 Betaling.
 2. Indien de cliënt op de dag zelf zich voor 08:15 uur afmeldt, dan kan de logopedist besluiten om de afmelding als tijdig te beschouwen en geld het bepaalde in lid 1 niet.
 3. De afmelding kan plaatsvinden via telefoon (+316 82 964 395) tijdens de reguliere openingstijden, maar kan ook plaatsvinden buiten openingstijden door de voicemail in te spreken of door een e-mail, SMS of Whatsapp bericht te sturen. De contactgegevens vindt u in de praktijkmap en/of op de website van de zorgverlener.

 

Artikel 5 Afwezigheid behandelend logopedist

Bij afwezigheid van uw logopedist, bijvoorbeeld in verband met een cursus of ziekte, dan kan de zorgverlener ertoe besluiten de afspraak te annuleren, naar een ander dag of tijdstip te verplaatsen of de afspraak door te laten gaan waarbij een logopedist, niet zijnde de eigen logopedist van de cliënt, waarneemt.

 

Artikel 6 Vergoeding en declaraties
 1. De cliënt is zorgkosten verschuldigd voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, voortvloeiende uit de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van de cliënt die wordt verleend door de zorgverlener.
 2. Indien de zorgverlener een contract heeft afgesloten met de zorgverzekeraar dan zal de zorgverlener proberen de declaraties rechtstreeks bij deze zorgverzekeraar in te dienen. De cliënt is te allen tijde verantwoordelijk voor het (tijdig) voldoen van de declaraties (artikel 7:461 Burgerlijk Wetboek).
 3. De cliënt wordt geadviseerd bij de zorgverzekeraar na te gaan of de behandeling voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking komt. De cliënt kan geen rechten ontlenen aan informatie over vergoedingen die door de logopedist wordt verstrekt, in de praktijkmap zijn opgenomen en/of op de website van de zorgverlener zijn vermeld.

 

Artikel 7 Betaling
 1. Deze betalingsvoorwaarden gelden voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, voortvloeiende uit de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van de cliënt die wordt verleend door de zorgverlener. De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst.
 2. De kosten van behandeling of kosten van verzuim worden berekend conform de gepubliceerde en geldende tarievenlijst in de praktijkmap en/of op de website, zoals deze is vastgesteld door de zorgverlener. Als de zorgverlener een inkoopcontract c.q. overeenkomst heeft afgesloten met de zorgverzekeraar, kunnen andere tarieven gelden.
 3. Wanneer de cliënt is verhinderd voor een afspraak en niet tijdig afmeldt, zie het bepaalde in artikel 4. Verhindering lid a. is de cliënt kosten van verzuim verschuldigd, zie het bepaalde in lid b.
 4. Eventuele vragen over de rekening dient de cliënt binnen 14 dagen na de notadatum tot de zorgverlener te richten.
 5. De cliënt dient de rekening binnen 30 dagen na de notadatum te voldoen. De cliënt blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling binnen 30 dagen. Dat geldt ook indien de cliënt de rekening rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan de logopedist laat voldoen.
 6. Indien de cliënt niet binnen 30 dagen na de notadatum heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. De cliënt ontvangt een betalingsherinnering.
 7. Indien de cliënt niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering heeft betaald, is de zorgverlener gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, incassomaatregelen te treffen dan wel derden daarmee te belasten.
 8. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor rekening van de cliënt. De buiten- gerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,- (exclusief BTW). Indien kan worden aangetoond dat er hogere kosten zijn gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren om volledige betaling buiten rechte te verkrijgen, komen ook deze voor rekening van de cliënt.
 9. Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schuld(en).
 10. Bij betalingsachterstand is de zorgverlener gerechtigd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling.
 11. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een formele klacht indient over de rekening en/of de behandeling, tenzij de zorgverlener instemt met opschorting van de betalingsverplichting.
 12. De betalingsverplichting vervalt niet doordat de cliënt de behandelingsovereenkomst opzegt of hij de zorgverlener verzoekt om aan de behandeling gerelateerde informatie en zaken aan een ander over te dragen.
 13. Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 

Artikel 8 Klachten
 1. De zorgverlener streeft ernaar om een goede behandeling aan de cliënt te geven. Mocht de cliënt onverhoopt niet tevreden zijn, dan kan de cliënt dat bespreken met de logopedist.
 2. Voor een klacht kan de cliënt zich ook (schriftelijk) richten tot de praktijkhouder: D.M. van der Slot, correspondentieadres Lingedijk 58, 4002 XL Tiel of per e-mail denisevanderslot @kinderlogopediedebetuwe.nl.
 3. Biedt het gesprek met de logopedist en/of praktijkhouder geen of niet voldoende oplossing? Of is er een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan? Dan kan de cliënt gebruik maken van de klachtenprocedure. De logopediepraktijk is aangesloten bij de collectieve Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Een klacht kan door de patiënt aan deze instantie worden voorgelegd. Een onafhankelijk klachtenfunctionaris en/of geschillencommissie kijkt en doet uitspraak over de klacht.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid
 1. De zorgverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door dat is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de praktijk kenbaar hoorde te zijn.
 2. De zorgverlener is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van behandelingen en/of dienstverlening voor de cliënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van cliënt of doordat cliënt niet overgaat tot tijdige betaling van de zorgkosten.
 3. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart de zorgverlener tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door zorgverlener verrichte behandelingen en/of dienstverlening.
 4. De aansprakelijkheid van Kinderlogopedie De Betuwe zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar gedane uitkering.
 5. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Kinderlogopedie De Betuwe beperkt tot de in rekening gebrachte zorgkosten bij cliënt, met een maximum van duizend euro.
 6. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.

 

Artikel 10 Overige bepalingen
 1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit hoofde van de met de cliënt gesloten overeenkomsten, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de zorgverlener kantoor heeft.
 3. Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 4 januari 2020 (zegge vier januari tweeduizendentwintig) op de lopende behandelingen en/of dienstverlening en nieuwe behandelingen en/of dienstverlening die zorgverlener uitvoert en/of levert.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 

Versie d.d. 04-01-2020

Inleiding

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze clënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens.
Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt u hiermee terecht bij uw behandelaar. Ook kunt u contact opnemen met de praktijk, zie voor de mogelijkheden onze contactpagina op deze website.

Artikel 1 Definities

In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

Gegevens de gegevens die betrekking hebben op een persoon
Praktijk Kinderlogopede De Betuwe, verwerkingsverantwoordelijke
Cliënt een cliënt van de praktijk
Verwerking een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming)Artikel 2 Toepasselijkheid

Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de praktijk die betrekking hebben op cliëntenzorg en nakoming van de behandelovereenkomst.

Artikel 3 Doelen

De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen: <ul

 • Het verlenen van logopedische zorg.
 • Het declareren van verleende logopedische zorg bij de cliënt of zorgverzekeraar.
 • Ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden.
 • Wetenschappelijk onderzoek.

 

Artikel 4 De gegevensverwerking
  1. Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling vastgelegd in een dossier. Uw behandelend logopedist heeft wettelijk een dossierplicht. De behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens. Alleen uw behandelend logopedist en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw zorgvraag hebben toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren.
  2. Als zorgaanbieder is de praktijk wettelijk verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. Wij zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.
  3. Als wij uw gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek zal hiervoor voorafgaand om uw toestemming worden gevraagd, tenzij dat niet mogelijk blijkt en de wet toestaat dat de gegevens zonder toestemming van de cliënt worden gebruikt. Wij zullen in beide gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.
  4. Zorgverzekeraars met wie de praktijk een overeenkomst heeft controleren of gedeclareerde zorg rechtmatig is verleend. Zij kunnen in het kader van materiële controle inzage verlangen in dossiers. De praktijk is gehouden om hieraan medewerking te verlenen.
  5. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties of als u ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 5 Beschrijving van de gegevens

De navolgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • naam
 • adres/contactgegevens
 • geboortedatum
 • BSN nummer
 • medische gegevens
 • naam huisarts/andere zorgverleners
 • gegevens van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger

 

Artikel 6 Rechten
 1. Als cliënt heeft u het recht te weten dat gegevens over u worden verwerkt. Wij informeren u daarover in algemene zin door middel van dit privacyreglement. Wij, in het bijzonder uw behandelend logopedist, informeert u ook in specifieke gevallen, bijvoorbeeld als een brief aan de huisarts wordt gestuurd over de voortgang of einde van de behandeling.
 2. U heeft als cliënt het recht op inzage in uw gegevens. Ook kunt u een kopie opvragen van het dossier waarin uw gegevens staan. Wij nemen een verzoek tot inzage of kopie zo snel als mogelijk in behandeling. Een kopie wordt bij voorkeur ‘in handen’ gegeven, waarbij wij vragen u te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Deze voorzorgsmaatregel is om te voorkomen dat uw gegevens bij onbevoegden terechtkomen. Ook biedt het persoonlijk overhandigen de mogelijkheid om eventuele vragen te beantwoorden.
 3. U heeft als cliënt het recht om rectificatie te verzoeken als sprake is van een onjuist- en/of onvolledigheid in uw gegevens. Wij zullen eventuele onjuist- en/of onvolledigheden zo snel als mogelijk aanpassen.
 4. Als u gegevens wilt laten vernietigen, kunt u daartoe een verzoek indienen. Wij vragen u om dit verzoek schriftelijk te doen en indien het om medische gegevens gaat zo mogelijk de beweegredenen te vermelden. De behandelend logopedist beoordeelt binnen drie maanden na het verzoek of tot vernietiging wordt overgegaan. Als er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld als het informatie betreft die van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de cliënt, kan besloten worden om niet tot vernietiging over te gaan. Als uw verzoek wordt afgewezen doen wij dat gemotiveerd.
 5. U kunt als cliënt een verklaring laten toevoegen aan uw dossier. Wij verzoeken u om deze verklaring aan uw behandelend logopedist te overhandigen zodat dit aan uw dossier kan worden toegevoegd.
 6. Bij het uitoefenen van rechten als beschreven in dit artikel geldt ten aanzien van minderjarigen en onder curatele gestelde personen het volgende:
  • Betreft het een minderjarige tot 12 jaar dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger, doorgaans zijn dit de ouders, uitgeoefend.
  • Betreft het een minderjarige in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar dan worden de rechten door de minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend.
  • Betreft het een minderjarige vanaf 16 jaar dan kan de minderjarige zelf de rechten uitoefenen.
  • Betreft het een persoon die onder curatele is gesteld dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger uitgeoefend.

 

Artikel 7 Bewaartermijn
 1. Het dossier met behandelinformatie wordt gedurende twintig jaar na afloop van de behandelingsovereenkomst bewaard, tenzij goed zorgverlenerschap met zich meebrengt dat de gegevens langer worden bewaard.
 2. Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn van twintig jaar begint te lopen vanaf de leeftijd van 18 jaar.
 3. In andere gevallen dan in dit artikel vermeld worden gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel.
 4. Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd.

 

Artikel 8 Geheimhouding

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dit betekent dat wij gegevens niet aan derden verstrekken behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Ook leggen wij een geheimhoudingsverplichting op aan onze medewerkers en externe partijen die de praktijk inschakelt ten behoeve van onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld leveranciers van software.

Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als:

 • U hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 • Het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede zorgverlening en de ontvanger, bijvoorbeeld de huisarts, eveneens betrokken is bij de zorgvraag.
 • Er zwaarwegende redenen zijn om het medisch beroepsgeheim te doorbreken, bijvoorbeeld als sprake is van een noodtoestand in de zin van een conflict van plichten of bij signalen die wijzen op kindermishandeling en/of huiselijk geweld.
 • Wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke verplichting of in een kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak.

 

Artikel 9 Informatiebeveiliging

Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen.

Artikel 10 Verantwoordelijke gegevensbescherming
 1. De praktijk heeft een Verantwoordelijke Gegevensbescherming benoemd, dit is de praktijkhouder.
 2. De Verantwoordelijke Gegevensbescherming heeft tot taak binnen de praktijk toezicht te houden op de gegevensverwerking en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en is daarbij de eerste aanspreekspersoon.

 

Artikel 11 Wijzigingen

De praktijk kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Wij zullen u in dat geval via onze website https://kinderlogopediedebetuwe.nl informeren.

Artikel 12 Klachten

Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te waarborgen, kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft, kunt u dit bespreken met uw behandelaar. Ook kan schriftelijk een klacht worden ingediend bij D.M. van der Slot, praktijkhouder. Postadres Lingedijk 58, 4002 XL TIEL.

Het staat u te allen tijde vrij om uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

Versie d.d. 04-01-2020